Utolsó frissítés ideje: 2019. 06. 18. 09:36 
 
 
2019. Augusztus 24. ma Bertelan - napja
Rólunk
Hírek
HVS (2007-2013)
HFS (2014-2020)
Dokumentumtár
Képregény
Galéria
Sajtószoba
Fórum
Elérhetőség
GY.I.K.
Működési költségek
Településeink
LEADER 2013

<< Aug 2019 >>
Vas He Ke Sze Csu Pe Szo
 1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23 24
 25  26  27  28  29  30  31

Hírek


IKSZT Jogszabály-tervezet
(2009-08-13 11:22)

FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az IKSZT kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A támogatás célja
1. §

E rendelet szerinti támogatás célja az integrált közösségi és szolgáltató tér infrastrukturális kialakításának, valamint működtetésének támogatása, amelynek eredményeként hozzáférhetővé válnak a vidéki települések életminőségét javító, közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív, és egyéb szolgáltatások.

Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) integrált közösségi és szolgáltató tér (a továbbiakban: IKSZT): az IKSZT címbirtokosi okiratban jóváhagyott, az adott címbirtokos által nyújtandó szolgáltatások együttese;
b) IKSZT címbirtokosi pályázat: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által meghirdetett, az IKSZT kialakítására alkalmas és jogosult ügyfelek kiválasztására irányuló pályázat;
c) címbirtokosi okirat: az IKSZT címbirtokosi pályázat elbírálásának eredményeként az IH által kiadott jóváhagyó pályázati döntés;
d) IKSZT cím korlátozása: az IKSZT címbirtokosi okirat által biztosított jogoknak az IH általi időleges felfüggesztése vagy végleges visszavonása;
e) IKSZT megvalósulási helyszín: a címbirtokosi okiratban az adott IKSZT kialakítására és működtetésére jóváhagyott földrészlet és a rajta található épület, illetve épületrész;
f) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés: e rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szerinti tevékenység;
g) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a), b), d), g), valamint k) pontja szerinti szervezet, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület, társadalmi szervezet a pártok és szakszervezetek kivételével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott (köz)alapítvány, a gazdasági társaságokól szóló 2006. évi IV. törvény alapján létrehozott nonprofit gazdasági társaság, valamint a KSH 9001/2002 (SK3.) Közlemény 2. számú mellékletének 59-es pontja szerinti egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet;
h) egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 13. § (2)-(3) bekezdése szerint;
i) működési kiadások elszámolási időszaka: első alkalommal a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakra irányuló fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének benyújtási időpontja és az első működtetési kiadások kifizetési kérelmének benyújtási időszakának első napját megelőző nap, azt követően az e rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározott adott kifizetési kérelem beadására nyitva álló időszak első napját megelőző nap és a megelőző kifizetési kérelem beadására nyitva álló időszak első napja közötti időszak;
j) támogatás időarányos része: a támogatási határozatban meghatározott összes beruházási támogatás összegének 1/60-ad része, illetve működés esetén az összes elszámolható működési kiadás 1/36-od része és a kötelezettség nem teljesítésével érintett hónap számának szorzata;
k) IKSZT megvalósulási helyszínének alapterülete: a címbirtokosi okiratban az adott IKSZT kialakítására és működtetésére jóváhagyott földrészleten található épületnek, illetve épületrésznek az országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti hasznos, fejlesztéssel érintett alapterülete;
l) vonalas létesítmény: eső- és szennyvízgyűjtő csatorna, árok, külső telefon és telekommunikációs hálózat beleértve a csatlakozási pontot, út, parkoló, járda, kerítés, térburkolat;
m) ifjúság fejlesztés: a felnövekvő generációk tagjaival, a gyerekekkel, a fiatalokkal és fiatal felnőttekkel való, az egyéni fejlesztést és a közösségi munkát is magában foglaló, lehetőség szerint családjaikat is bevonó folyamat, amelynek alakítói, aktív résztvevői, kezdeményezői. Az ifjúságfejlesztési folyamatban a gyerekek, a fiatalok és a fiatal felnőttek a folyamat alakítói, aktív résztvevői, kezdeményezői. Az ifjúságfejlesztés folyamat elsődleges célja elsődlegesen: a gyerekek tekintetében az optimális fejlődés lehetőségeinek biztosítása, segítése, mindezek védelme, a primer prevenció, a fiatalok tekintetében a társadalmi és gazdasági folyamatokban való aktív részvételre való felkészítés, a fiatal felnőttek tekintetében a munkavállalás és egzisztencia-teremtés, a családalapítás és a közéleti-közösségi részvétel támogatása, szerves részét képezi, a korosztállyal foglalkozó szakemberek célirányos, specifikus képzése.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatások egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege
3. §

(1) E rendelet alapján, támogatás vehető igénybe:
a) az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére,
b) az IKSZT megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésére,
c) az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére,
d) az IKSZT működtetésére.

(2) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában szereplő tevékenységek önállóan nem, csak az a) pontban szereplő tevékenységgel együtt támogathatóak.

(3) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja alapján nem vehető igénybe támogatás az IKSZT megvalósulási helyszínéül szolgáló ingatlan azon részének felújítására, átalakítására, korszerűsítésére, illetve ezen ingatlanokban található eszközök beszerzésére, amely kizárólag a települési önkormányzat által ellátandó, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, valamint közigazgatási funkciók ellátására szolgál.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak az IKSZT megvalósulási helyszínt érintik, akkor az érintett kiadásokat alapterület-arányosan meg kell osztani, és az elszámolható kiadások között csak az IKSZT megvalósulási helyszínére arányosan jutó kiadások szerepelhetnek.

(5) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatással felújítással érintett épület, illetve épületrész fejlesztésére nem igényelhető támogatás.
(6) Az e rendelet szerinti tevékenységek nem kezdhetők meg a támogatási kérelem befogadását megelőzően.

Támogatás igénybevételének feltételei
4. §

(1) E rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására a korlátozásmentes IKSZT címmel rendelkező települési önkormányzat, (települési) kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy (a továbbiakban: ügyfél) jogosult.

(2) A nem önálló jogi személyiségű önkormányzati társulás ügyfél esetében a kérelem benyújtására a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvény 7- 8. §-ai alapján a közös feladatok és hatáskörök gyakorlására jogosult önkormányzat jogosult.

(3) E rendelet alapján az ügyfél a 2007-2013-as időszakban egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban, illetve egy IKSZT megvalósulási helyszínen csak egy támogatási kérelem alapján valósulhat meg támogatott beruházás, illetve szolgáltatás-nyújtás. Egy településen egy IKSZT épület kialakítása támogatható.


(...)


Forrás: FVM - Agrár-vidékfejlesztési Főosztály


   
Gyorslinkek


Partnerek

Magyar Államkincstár

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

HOI


Településeink honlapjai

www.balkany.hu
www.biri.hu
www.bokony.hu
www.erpatak.hu
www.gesztered.hu
www.kallosemjen.hu
www.kalmanhaza.hu
www.kotaj.hu
www.nagycserkesz.hu

www.nagykallo.hu
www.napkor.hu
www.nyirbogdany.hu/

www.nyiregyhaza.hu
www.nyirpazony.hu
www.nyirtelek.hu
www.nyirtura.hu
www.szakoly.hu
www.ujfeherto.hu


 
 
 
 
 
  2008. Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesulet - Minden jog fenntartva!  [ Impresszum ] [ Jogi nyilatkozat ] [ Adatvédelem ]
Dev by: z404